COOPERATION

合作交流
企业捐赠
当前位置:首页 > 合作交流 > 企业捐赠 > 
111
发布时间:2017-11-22 16:15 来源: 点击:136
序号 姓名 年级 金额 颁发时间  类型
第一届
1 李旭弘 11工管 1000 2015.05.19 奖学
2 李平 12工管 1000 2015.05.19 奖学
3 陈晔 13工管 1000 2015.05.19 奖学
4 黄泰儒 13工管 1000 2015.05.19 奖学
5 翁峥峥 14工管 1000 2015.05.19 科研
6 曾牧 14房管 1000 2015.05.19 科研
第二届
1 黄丹 13工管 1200 2016.11.29 奖学
2 刘蒙罢 13工管 1200 2016.11.29 科研
3 肖光伟 14房管 1200 2016.11.29 奖学
4 卢美君 14房管 1200 2016.11.29 奖学
5 曾牧 14房管 1200 2016.11.29 科研
6 蒋励婷 15工管 1200 2016.11.29 奖学
第三届
1 曾牧 14房产 1200 2016.09.16 奖优
2 何志诚 14工管 1200 2016.09.16 奖优
3 戴依婷 15工管 1200 2016.09.16 奖学
4 陈敏 15房产 1200 2016.09.16 奖学
5 杨雪璐 16工管 1200 2016.09.16 奖学
6 赖彬彬 16房产 1200 2016.09.16 奖学上一篇:尚美佳基金使用情况一览表
向后已无文章


版权所有:江西师范大学城市建设学院 All Rights Reserved 电话:0791-88120430
E-mail: chengjian@jxnu.edu.cn 地址:瑶湖校区江西省南昌市紫阳大道99号城市建设学院 邮政编码:330022